Thanh nhiên liệu (Common Rail) 4HK1 8-97306063-4 Isuzu

Thanh nhiên liệu (Common Rail) 4HK1 8-97306063-4 Isuzu
Danh điểm:
8-97306063-4 
Thương hiệu:
Denso